Regulamin - Pika Polska

Wspieramy Ciebie we wdrażaniu nowych technologii w Twojej firmie i domu
    New Technology Consultants
Przejdź do treści
Regulamin sklepu internetowego www.pikapolska.pl
W niniejszym Regulaminie znajdziesz ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez firmę Hack & Phack Defence LTD z siedzibą w Szczecinie za pośrednictwem serwisu internetowego www.pikapolska.pl oraz zasady ochrony danych osobowych i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych, tj. wysyłki zwykłym listem materiałów reklamowych Sprzedawcy.

§ 1 Podstawowe definicje
1.1. Dni robocze są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2. Dostawa jest to czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, korzystając przy tym z pośrednictwa Dostawcy, Towaru szczegółowo określonego w zamówieniu.
1.3. Dostawca oznacza firmę kurierską, z którą Sprzedawca współpracuje w zakresie Dostawy zamówionych przez Klienta Towarów.
1.4. Hasło jest to ciąg znaków literowych, cyfrowych i specjalnych ustawianych przez Klienta podczas procesu Rejestracji Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta panelu obsługi Klienta w Sklepie internetowym.
1.5. Klient jest to podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i aktualnymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży.
1.6. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.7. Konto Klienta jest to indywidualny panel obsługi uruchomiony przez Sprzedawcę dla każdego Klienta po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi związanej z prowadzeniem Konta panelu obsługi Klienta.
1.8. Login oznacza indywidualną nazwę Konta Klienta przez niego ustaloną, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych, wraz z Hasłem wymagany jest do założenia Konta Klienta i zalogowania się na stronie Sklepu internetowego. Login podczas procesu logowania do panelu obsługi Konta Klienta może być wykorzystywany zamiennie z adresem poczty elektronicznej Klienta.
1.9. Przedsiębiorca jest to podmiot nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystający ze Sklepu internetowego wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
1.10. Regulamin oznacza prezentowany na tej stronie Regulamin sklepu internetowego www.pikapolska.pl, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
1.11. Rejestracja oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, niezbędną do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego. W przypadku Sklepu internetowego www.pikapolska.pl Rejestracja nie jest niezbędna do realizacji zakupu i Dostawy zamówionych przez Klienta Towarów.
1.12. Sprzedawca oznacza firmę Hack & Phack Defence LTD z siedzibą w Szczecinie (70-360), ul. Pocztowa 12/8a, NIP: 852 228 58 56, REGON: 811991394, wpisaną do CEIDG i będącą jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego www.pikapolska.pl
1.13. Sklep internetowy oznacza ogół stron internetowych znajdujących się pod adresem https://www.pikapolska.pl , gdzie Sprzedawca prowadzi między innymi sprzedaż oferowanych przez siebie Towarów.
1.14. Towar oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
1.15. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Postanowienia ogólne
2.1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach Sklepu internetowego, z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celu promocji sprzedawanych Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować jedynie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za wyraźną, pisemną zgodą Sprzedawcy.
2.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla każdego użytkownika korzystającego z popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, różnego rodzaju urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 40, Firefox 36, Opera 28, Safari 5 lub nowsza, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki „cookies” (ciasteczka) oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Sklep internetowy działa w sposób w pełni responsywny, co oznacza, że wygląd Sklepu internetowego dostosowuje się w sposób automatyczny, aby jak najlepiej prezentować się na rozdzielczości ekranu z jakiej korzysta Klient.
2.3. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików “cookies”, które to podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu internetowego. Co ważne, mechanizm ten w żaden szkodliwy sposób nie wpływa na urządzenia Klientów oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może w każdej chwili wyłączyć mechanizm „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Sprzedawca musi jednak zaznaczyć, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.
2.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego i prawidłowo działającego konta poczty elektronicznej.
2.5. Zakazane jest udostępnianie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
2.6. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz oprogramowanie antywirusowe, czy też dodatkowe programy chroniące tożsamość osób korzystających z Internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się również do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do jego Konta zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
§ 3 Rejestracja
3.1. W celu utworzenia bezpłatnego Konta z dostępem do panelu obsługi Klienta, Klient powinien dokonać Rejestracji.
3.2. Zaznaczyć należy, że Rejestracja Konta nie jest konieczna do prawidłowego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
3.3. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz zdefiniowany przez siebie Login i Hasło. Prawidłowo wypełniony formularz Klient następnie przesyła drogą elektroniczną do Sprzedawcy klikając na polu “Zarejestruj konto w sklepie” znajdującym się na stronie formularza rejestracji.
3.4. W niedługim czasie po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma za pośrednictwem swojego adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym informację potwierdzającą rejestrację wraz z linkiem do weryfikacji podanego adresu e-mail. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta oraz dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
3.5. Rejestrując Konto i dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie formularza rejestracji dobrowolnie potwierdza fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgadza się z jego postanowieniami.
§ 4 Zamówienia
4.1. Informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
4.2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie internetowym bez żadnych ograniczeń czasowych, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, kompletuje swoje zamówienie wybierając Towar z prezentowanej na stronie oferty. Dodanie wybranego Towaru do zamówienia następuje po kliknięciu w miejscu oznaczonym jako “Dodaj do koszyka” znajdującym się pod danym Towarem prezentowanym na stronie Sklepu internetowego.
4.4. Klient po skompletowaniu zamówienia oraz wskazaniu na stronie Koszyka sposobu Dostawy i formy płatności, a także dobrowolnej akceptacji Regulaminu może przejść do finalizacji swojego zamówienia. Każdorazowo przed akceptacją zamówienia i wysłaniem go do Sprzedawcy, Klient informowany jest o łącznej cenie wybranego Towaru wraz z Dostawą. Co ważne, w Sklepie internetowym www.pikapolska.pl nie są pobierane żadne inne dodatkowe opłaty poza wyżej wspomnianymi. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia zostaje przesłany do Sprzedawcy po kliknięciu przez Klienta na przycisku „Kupuję i płacę”.
4.5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
4.6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą jego złożenia.
4.7. Kolejnym etapem po potwierdzeniu złożenia zamówienia jest przyjęcie zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4.5 i z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
4.8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki jej realizacji, przesyłając stosowne potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Klienta.
§ 5 Płatności
5.1. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie internetowym w sąsiedztwie danego Towaru oznaczają jego ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany podczas wyboru sposobu Dostawy w końcowym etapie składania zamówienia.
5.2. Klient ma możliwość zapłaty za swoje zamówienie wykorzystując do tego celu w pełni bezpieczny system szybkich płatności elektronicznych PayPal.
5.3. Zewnętrzny system obsługujący płatności zapewnia Klientowi różnego rodzaju wygodne i w pełni bezpieczne metody płatności z których Klient może skorzystać bez żadnych dodatkowych opłat za przeprowadzoną transakcję.
5.4. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z korzystaniem przez Klienta z systemu bezpiecznych płatności elektronicznych PayPal pokrywa Sprzedawca. Klient uiszcza jedynie opłatę za zamówione Towary oraz Dostawę.
5.5. Sprzedawca może udostępnić Klientowi kod rabatowy służący zmniejszeniu kwoty ceny składanego przez Klienta zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji kodu rabatowego zostaną wskazane wraz z przekazaniem Klientowi kodu rabatowego.
5.6. Klient akceptuje możliwość otrzymywania faktur VAT w formie cyfrowej, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w czasie składania zamówienia po dopisaniu w trakcie składania zamówienia w polu UWAGI formularza zamówienia informacji, że chce otrzymać fakturę VAT.
5.7. Realizacja zamówienia Klienta korzystającego z bezpiecznych płatności elektronicznych PayPal rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej przez Klienta płatności.
§ 6 Dostawa
6.1. Sprzedawca realizuje Dostawę zamówionych przez klienta Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka zagranicę możliwa jest po indywidualnym ustaleniu i zaakceptowaniu kosztów przez Klienta.
6.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć do Klienta Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez żadnych wad.
6.3. Sprzedawca zamieszcza na stronach Sklepu internetowego informację o liczbie Dni roboczych niezbędnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
6.4. Termin Dostawy oraz realizacji zamówienia wskazany przez Sprzedawcę liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 5.7 Regulaminu.
6.5. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6.6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę wraz z kodem do śledzenia przesyłki.
6.7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
6.8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
6.9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym podczas składania zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia dogodnego terminu odbioru przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem termin oraz koszt ponownej Dostawy.
§ 7 Rękojmia
7.1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
7.2. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient ma możliwość:
7.2.1. Złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub tę wadę skutecznie usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany Towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.
7.2.2. Żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta nie jest możliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
7.3. Klient, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
7.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7.5. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.
§ 8 Reklamacje
8.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
8.2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
§ 9 Gwarancja
9.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
9.2. W przypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia oraz treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronach Sklepu internetowego.
§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
10.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania konkretnej przyczyny.
10.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
10.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
10.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.
10.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym za koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru.
10.6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10.7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upłynięciem tego terminu.
10.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem ponosi jedynie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.
10.9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o kosztach zwrotu za pośrednictwem Sklepu internetowego.
10.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10.11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na podane w formularzu konto bankowe Klienta.
§ 11 Ochrona danych osobowych
11.1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego  lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
11.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa.
11.3. Klient przekazuje dobrowolnie Sprzedawcy swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres Dostawy, dane Płatnika, numer telefonu, login oraz adres poczty elektronicznej, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak podania określonych danych podczas Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
11.4. Każdy Klient, który przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
11.5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta panelu obsługi Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11.6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem tych danych przez osoby nieupoważnione. Dedykowany serwer na którym przechowywane są dane osobowe Klientów Sklepu internetowego znajduje się w ściśle strzeżonym Centrum danych home.pl w Szczecinie. W skład systemu ochrony wchodzą między innymi następujące elementy:
11.6.1. System telewizji przemysłowej (CCTV) wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
11.6.2. System strefowej kontroli dostępu (SDK) oparty na kartach zbliżeniowych.
11.6.3. Wizyty gości w eskorcie służb obiektu.
11.6.4. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) z automatycznym powiadamianiem zewnętrznej grupy interwencyjnej.
11.6.5. Pracownicy ochrony monitorujący obiekt 24/7.
11.7. Sprzedawca przekazuje Dostawcy dane osobowe Klienta takie jak imię i nazwisko, adres Dostawy i numer telefonu. Natomiast operatorowi bezpiecznych płatności przekazywane są dane płatnika takie, jak imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Zarówno Dostawcy, jak i operatorowi płatności przekazywane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji oraz Dostawy zamówienia.
§ 12 Postanowienia końcowe
12.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
12.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony Sklepu internetowego.
12.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
12.4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady związane z tego typu procedurami udostępnione są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje też, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
12.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie skutkowało niezwłocznym rozwiązaniem umowy.
12.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.
INTRODUCTION
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id mauris ex. Morbi porta, augue ut lobortis imperdiet, tortor lorem porta nunc, eu pellentesque massa dolor ac eros. Sed non orci eu turpis molestie eleifend vel at metus. Phasellus at ipsum non nisi facilisis tempus at non nibh.

Phasellus sed eros vitae orci finibus lobortis. Fusce sagittis quis nisi in suscipit. Nullam varius leo nec nulla ornare lacinia. Duis congue pulvinar nisi, id vestibulum leo sollicitudin ac. Donec venenatis tempor sapien, vitae mattis neque gravida quis. Praesent ex tellus, blandit iaculis elit quis, mollis ornare lacus. Etiam ut accumsan mi.

Pellentesque, Eu pellentesque felis, Nam consectetur, Non nisl vitae fringilla., Sed cursus arcu tortor, Pharetra ultrices, Libero elementum , Eget, Aliquam at feugiat risus, Ac tempus sem, Lorem ipsum, Dolor sit amet, Consectetur adipiscing, Proin fermentum, Lacus a mattis faucibus.

RESPONSIBLE USE AND CONDUCT
Nam iaculis rhoncus laoreet.

Proin ut diam nec purus bibendum congue ut quis leo. Quisque aliquam orci nec venenatis tincidunt. Nunc vitae facilisis neque. Praesent quis lorem ac ligula fermentum rutrum. Aliquam blandit, orci vel eleifend rutrum, metus urna congue felis, ac scelerisque velit sem vitae orci. Pellentesque tellus mauris, convallis venenatis tortor sit amet, iaculis ultricies lacus. Mauris in consequat nulla. Nunc id risus eget dui tempor luctus.

Sed dapibus vulputate iaculis. Integer nisl sapien, auctor non scelerisque id, fermentum vitae nunc. Quisque ac turpis a dui vehicula facilisis. Nam fermentum augue eu vulputate ultrices. Maecenas tristique orci nec accumsan posuere. Proin luctus massa in massa posuere, sit amet fermentum erat pulvinar. Curabitur accumsan pretium nisl, eget imperdiet elit consequat ac. Morbi urna urna, efficitur at accumsan eu, mattis tincidunt tortor.

PRIVACY
Phasellus sed eros vitae orci finibus lobortis. Fusce sagittis quis nisi in suscipit. Nullam varius leo nec nulla ornare lacinia. Duis congue pulvinar nisi, id vestibulum leo sollicitudin ac. Donec venenatis tempor sapien, vitae mattis neque gravida quis. Praesent ex tellus, blandit iaculis elit quis, mollis ornare lacus. Etiam ut accumsan mi.

Pellentesque, Eu pellentesque felis, Nam consectetur, Non nisl vitae fringilla., Sed cursus arcu tortor, Pharetra ultrices, Libero elementum , Eget, Aliquam at feugiat risus, Ac tempus sem, Lorem ipsum, Dolor sit amet, Consectetur adipiscing, Proin fermentum, Lacus a mattis faucibus.

LIMITATION OF WARRANTIES
Phasellus sed eros vitae orci finibus lobortis. Fusce sagittis quis nisi in suscipit. Nullam varius leo nec nulla ornare lacinia. Duis congue pulvinar nisi, id vestibulum leo sollicitudin ac. Donec venenatis tempor sapien, vitae mattis neque gravida quis. Praesent ex tellus, blandit iaculis elit quis, mollis ornare lacus. Etiam ut accumsan mi.

Pellentesque, Eu pellentesque felis, Nam consectetur, Non nisl vitae fringilla., Sed cursus arcu tortor, Pharetra ultrices, Libero elementum , Eget, Aliquam at feugiat risus, Ac tempus sem, Lorem ipsum, Dolor sit amet, Consectetur adipiscing, Proin fermentum, Lacus a mattis faucibus.

CONTACT INFORMATION
Phasellus sed eros vitae orci finibus lobortis. Fusce sagittis quis nisi in suscipit. Nullam varius leo nec nulla ornare lacinia. Duis congue pulvinar nisi, id vestibulum leo sollicitudin ac. Donec venenatis tempor sapien, vitae mattis neque gravida quis. Praesent ex tellus, blandit iaculis elit quis, mollis ornare lacus. Etiam ut accumsan mi.

Pellentesque, Eu pellentesque felis, Nam consectetur, Non nisl vitae fringilla., Sed cursus arcu tortor, Pharetra ultrices, Libero elementum , Eget, Aliquam at feugiat risus, Ac tempus sem, Lorem ipsum, Dolor sit amet, Consectetur adipiscing, Proin fermentum, Lacus a mattis faucibus.
Created by YOLO
New Technology Consultants
< Consulting/Services >
O Pika Polska
Pika Polska Sp. Z o. o. powstała we wrześniu 2016 roku. Pomysł wyszedł od teleinformatyka z pasji i umiłowania, fascynata telekomunikacji, wyjątkowo uzdolnionego, pomysłowego faceta. Wykonaniem zajęła się pewna kobieta – z charyzmą, lubiąca ludzi, pełna optymizmu i wyjątkowo dobrze zorganizowana więcej....
Wróć do spisu treści